Na prìomh 10 fìr buadhmhor ann an saoghal na Gàidhlig…

1. Eòghan Stewart

Chan eil fhios againn buileach ciamar a fhuair an duine seo air an liosta, tha làn fhios aig a h-uile duine gu bheil e math air nochdadh ’s a h-uile h-àit gun cuireadh. Tha e gu math dìorrasachd air sgrìobhadh,  gu h-àraid leis an iris air loidhne, Dàna. Bha e fìus ag obair dhaibh air na saor laithean aige aig a’ Mhòd – bha e dlùth ri ainm a’ phàipear ‘s e a cuir na digits aige air na cairtean aig Dàna airson nigheanan neo-chiontach an Obain.

12036279_10203684804720696_323352868_n

Ps – Cluich seo aig an aon àm… https://www.youtube.com/watch?v=qXeesVb4dto&list=PLUSRfoOcUe4YStq1fDgmSbvkZfXxnu4-f&index=2

2. Ali Govig

Tha sinn toilichte gu bheil Ali, mu dheireadh thall, air beagan adhartas a dhèanamh a thaobh miann iomadh Gaidheal ’s e beagan nas fhaisge air a bhith an aghaidh aig BBC Alba. Cha robh sinn den bheachd gu robh moran chance aige, leis nach e boireannach tana, breagha a th’ann…ach ciamar a dh’fhaodadh tu seachnadh an child prodigy bho Gruth is Uachdar.

12008576_10203684665917226_939709180_n

3. Coinneach Smith

Bidh a h-uile duine eòlach air am fìr seo ‘s na gruaidhean dearg aige bho Rapal agus cha mhòr a h-uile prògram eile air an reidio – BBC Radio nan Gaidheal air a tha sinn a’ bruidhinn – chan eil e buileach air BBC Radio 1 fhàthast. ‘S e all rounder a th’ann an Coinneach agus bidh e cuideachd a’ pùtadh ceòl na Gàidhlig, le bhith seinn uair ‘s am bith a tha an deoch air. Bheireadh e deagh farpais gu Arthur Cormack leis an ribhinn òg….bheil cuimhn’ agad a’ Choinnich?

1966348_10205349676120096_5620459800295177854_o-2

Feuchaibh ur suilean a’ chumail a-mach airson an CD ùr aige a’ bhios air a’ reic ann am bùth faisg ort ‘s an àm ri teachd. – Taing do Ali Govig airson an artwork spoiler!

4. Gillebrìde 

Choinnich dithis againn ris an gaisgeach seo an toiseach aig Ceòlas aon bliadhna agus bhiodh e air an liosta againn dè aonan de na prìomh fìr as buadhmhor ‘s an t-saoghal – chan ann dìreach ann an saoghal na Gàidhlig. Mur nach eil e ga do shlaodadh a-steach le cho mionaideach ‘s a tha an gramar aige, ‘s e deagh sheinneadair a th’ann cuideachd agus beagan de superstar. Tha e air a bhith air feadh na meadhanan ann an Amerigaidh leis na sgilean dràma aige. Bheil fios agaibh gur e ainm gu math pìosail a th’ann an Gillebrìde? Tha fios againn uile air an clìu a th’air eisirean a’ bhios iad a’ glacadh co dhìu…! Feumaidh sibh faighinn anns an loidhne ge-ta nigheanan…chuala sinn gu bheil an t-uabhas ‘fan mail’ aige ‘s na laithean seo…

OUT103-46

5. Robert Robertson

Tha an neachd-ionnsachaidh seo air streap ’s na charts… a’ measg rudan eile(!) agus bha sinn làn bheachd àite air an lìosta againn a’ thoirt dha! Ghleidh e a’ bhonn òr cuideachd – abair tàlant! Chan eil fhios againn mu dheidhinn na nigheanan ach abair duine buadhmhòr dha na balaich òg nar measg. Cò nach biodh airson lumbar àlainn fhàighinn gach turas a tha Skipinnish a’ dèanamh bhideo ùr? Neo gach turas a tha ‘Walking on the Waves’ a’ tighinn air ann an O’Neills…

                        12023751_10203684562554642_313010488_n

6. Angus Brendan MacNeil

Fìus mur nach eil sibh measail air am politics aige, feumaidh sibh aideachadh air cho eibhinn ‘s a tha e air an tele. Tha e a’ togail aire na Gàidhlig anns an Taigh Chommons agus tha rudeigin an còmhnaidh aige ri ràdh….mur nach eil e a’ falach anns na taighean beaga! #Rooaaaarrr

CLZ6W5ZWEAADEs4

7. Arthur Cormack

Arthur Cormack, rìgh an Eilein Sgitheanaich. Dè seorsa liosta Gàidhlig a’ bhiodh ann gun an duine seo. Nuair nach eil na làmhan ‘s na pòcaidean aige agus e a’ seinn Psalm 117/150,  tha e traing a’ togail trì seinneadairean Gàidhlig eile a tha a’ cheart cho math – the Vontrapp Family Cormack.

10848923_634553730003907_1233832368183202645_o-2

8. Seasaidh Lexy 

Gee Whiz. Cò aig a’ bhiodh duil? Drag Queen ann an saoghal na Gàidhlig!! Bhiodh feum agad a bhith duine gu math sònraichte airson bhith toirt air Drag ag obair ann an saoghal na Gàidhlig…gu h-àraid gu ceòl na Balaich Bhatarsaigh!! O a Sheasaidh Lexy…

11982858_10203684921123606_581504249_n

Eist ris leis a’ seo…. https://www.youtube.com/watch?v=CqPU7NSVQwY

9. Crìsdean Cunnartach

Nochd an amadan seo air na screens againn an uiridh, ‘s e feuchainn a bhith toirt air gur e Danny MacAskill fhèin a bh’ann airson FilmG. Ghleidh e duais agus cuideachd fhuair e am bhideo aige air an larach linn aig Red Bull. Chan fhaca mi na sgiathan fhàthast ge-ta…

11105013_10203684609635819_1908636396_n

10. Paul Geddes

Ged a dh’fhàg Paul Ghlaschu airson dol a dh’Eirinn airson bliadhna tha e nis air ais agus ‘s a Phàirc cho trìc ‘s a bha e riamh. Tha Paul gu math buadhmhor do nigheanan TnaG leis gu bheil esan an aon duine a tha ag òl nas trice na tha iad fhèin! Clìuteach airson na geansaidhean aige agus an gaol a th’aige airson O’Neills, tha Paul feuchainn ri aire na Gàidhlig a’ ghlacadh anns na haunts ùr aige am bliadhna – Kushion, Viper agus an Roinn Lagh aig Oilthigh Ghlaschu.

11701107_10206614128570466_5579860971740028055_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s