Gearanan Gràmar air innse le luchd-teagaisg na Gàidhlig fhèin…

“Nuair nach eil duine ag aithneachadh an diofar eadar gnè le fear is tè – cuimhn’ am sgoilear ag ràdh gun robh a piuthar trom le leanabh – dh’fhaighnich sgoilear eile sa chlas “Dè fear?” Uill, mo chreach, abair masladh!” 

pregnantmanmeme

“B’ eòlach do sheanair air ‘do seanair’! Dè idir a tha cho doirbh mu dheidhinn na thachras ri ainmear às dèidh ‘mo’ agus ‘do’? Ainmear a’ tòiseachadh le F? Ainmear a’ tòiseachadh le fuaimreag? Ainmear a’ tòiseachadh le L, N, R, SG, SM, ST no SP? Ainmear a’ tòiseachadh leis a h-uile litir eile? Tha fios agaibh uile air na riaghailtean. Carson a-rèist nach cleachd sibh iad?!”

“Chaidh iarraidh orm rudeigin aotram èibhinn a sgriobhadh air mearachdan gràmair. Aotram! Èibhinn! Air cuspair cho trom-chuiseach tarbhach ri gramair. Grrrrr!

Air fear de na rudan a bhios a’ cur orm – is cluinnear tric is minig air na naidheachdan e – ‘s e “Chaidh na mèirlich an cur an greim”. Ceàrr, ceàrr is ceàrr a-rithist! Dè tha ceart mathà? “Chaidh na mèirlich a chur an greim. Rugadh orra madainn an-diugh is chaidh an cur an greim sa bhad.” Mar sin ma tha an t-ainmear fhèin ann, cha bhi sibh a’ cur ‘an’ ann. “Thèid taigh ùr a thogail air an làraich sin is thèid a thogail nuair a gheibh iad cead dealbhachaidh.” Gu h-eachdraidheil, chan e an aon ‘a’ a tha annta seo. ‘S e ‘do’ a bha sa chiad fhear1, mar ‘a’ dol do Ghlaschu’ a tha e fhèin air atharrachadh gu ‘a’ dol a Ghlaschu’. ‘S e ‘a’ leis an aon chiall ri ‘aige’ a tha san dàrna fear2, mar ‘a chas’.

“Chaidh Clann MhicLeòid a1 thogail ann an Inbhir Nis. Calum? Chaidh a2 thogail an sin. Ciorstaidh? Chaidh a2 togail an sin cuideachd. Aonghas agus Robaidh? Chaidh an2 togail an sin cuideachd. Chaidh an teaghlach air fad a1 thogail an sin.”

Agus duine sam bith a bhriseas an riaghailt seo? Bu chòir gun tèid na daoine sin a1chrochadh air amhaich gus an caill iad an deò is an uair sin an2 nàrachadh air feadh ceithir ranna ruadha an t-saoghail.

Sin nas fheàrr! A-nis dè an rud eile a bha siud a bha agam ri dhèanamh? Aaa, seadh! A h-aon, a dhà, a-trì …..”

“Gabh spòrs Feumaidh mi aideachadh gum bi mi a’ fas gu math crosta nuair a chluinneas mi cuideigin ag ràdh gabh spòrs. In fact, tha mi gu math crosta o chionn’s gu bheil mi air na dearbh fhaclan sin a thaipeadh an-dràsta fhèin. Fada ro thric thathar a’ smaointinn o chionn’s gu bheil e ag obrachadh sa Bheurla, gun obraich e sa Ghàidhlig. Uill, chan eil. Bidh sinn a’ gabhail tòrr rudan, an caothach, drama no dhà oidhche Shathairne, cupa tì mus fhalbh sinn dhan leabaidh, fras as dèidh a bhith sa gym. Ach cha bhi sinn a’ gabhail spòrs. Tha e cho sìmplidh sin.”

GabhSpors

“Aig mise, le thusa – na ro-ainmearan roimhearach a’ briseadh sìos – tha sin ga mo chur droil”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s