Carson nach coinnich sibh ri seisean an Lòchran?

Air an Diciadain mu dheireadh dhen mhìos bi luchd-ciùil na Gàidhlig a’ tighinn còmhla airson ceòl tradiseanta a chluich aig taigh seinnse ‘Lismore’ ann am Partaig. An t-seachdain seo chaidh Taigh na Gàidhlig sios airson pàirt a ghabhail ann agus cèistean fhaighneachd dhan luchd ciùil eile a bha ann agus seo na fhuair sinn a-mach…

Eilidh Cormack

Dè as fheàrr leat? Sambuca, Tequila neo Sourz? 

Tequila

A bheil tàlant sònraichte agad?

‘S urrainn dhòmh an alphabet a ghabhail air ais bho z

Nam b’ e cleas-teine a bh’ annad, dè an fuaim a bhiodh agad nuair a bhiodh tu dol dheth?

Plupadaich….. PLOP

plupadaich

Katie NicDhòmhnaill?

Ann an saoghal cheòl thradiseanta, cò tha teth nad bheachd-sa?

Ian Smith, am faca tu na ‘scars’ aige? Tha bad boys pìosail

PEW

A bheil tàlant sònraichte agad?

‘S urrainn dhòmh ‘slut drop’ a dhèanamh ri òran sam bith, fìu ‘s bhalsa slaodach!

Kenny Rankin

Dè tha thu ‘g òl a-nochd Kenny?

Hop House Lager – dìreach anabarrach blasta!

Dè am beathach spioradail th’ agad?

Damhan-Allaidh

spiderkenny

Dè am puirt neo òran Ghàidhlig a tha gad mhìneachadh fhèin?

Measgachadh de kumbaya agus Fìloro!

Nan canadh mi riut ‘dusgaidh thu sa mhadainn agus bi thu mìorbhailleach air ionnstramaid sam bith a thogras tu, nach eil thu a cluich mar tha’ dè bhiodh ann?

Jews Harp

Lee MacKintosh

Dè an òran pop as fheàrr leat?

Katy Perry le ‘I Kissed a Girl’

Dè an taigh-seinnse as fheàrr leat ann an Glaschu?

An Snaffle!

snafflesick

Dè an fhacal Gàidhlig as fheàrr leat?

Grod

Calum McConnell

A bheil ‘pick up lines’ sam bith agad? Dè am fear as fheàrr leat?

Cia mheud litir a tha san alphabet Beurla?

26

Bha mise smaoineachadh gun robh 21 ann, oh… duilich, dhiochuimhnich mi

U R A Q T

A bheil tàlant sònraichte agad?

Tha mi nam chontortionist!

calummcc

Dè an òran pop as fheàrr leat?

Na Saturdays le Ego

Cò a tha na ghaisgeach Gàidhlig nad bheachd-sa?

John Robertson

Darren MacLean

Nam b ‘e cleas teine a bh’  annad, dè an t-ainm a bhiodh ort?

Rocaid

Dè an òran a bhiodh iad a cluich fhad ‘s a bhiodh tu a dol dheth?

Firework le Katy Perry

Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

Oifis a’ Phuist

darren

Cò a tha na ghaisgeach Gàidhlig nad bheachd-sa?

Artair MacCaramaig

Sambuca, Tequila neo Sourz?

Sambuca

Dè an taigh-seinnse as fheàrr leat ann an Glaschu?

Taigh-seinnse na Pàirc!

John Robertson 

Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

Sgoinneil

Dè an òran pop as fheàrr leat?

Oran Mgr Blobby

JohnBlobby

Dè an àite as fheàrr leat san t-saoghal?

Mallaig

Dè an t-òran a bhiodh iad a cluich fhad ‘s a bhiodh tu a dol dheth? Mas e ‘s gur e cleas-teine a bh’ annad?

Suas gu Beinn Eadarra

Abi Lightbody

Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

Neònach

Cò a tha na ghaisgeach Gàidhlig nad bheachd-sa?

Darren MacLean

ABIDarren

Sambuca, Tequila neo Sourz?

Sambuca

Mìcheal Steele

Dè am puirt neo òran Gàidhlig a tha gad mhìneachadh fhèin?

An òran naisteanta aig Tioriodh – Am Falbh Thu Leam a Rìbhinn òg

Cò a tha na ghaisgeach Gàidhlig nad bheachd-sa?

Calum Ross

Dè am beathach spioradail agad?

Famous Grouse

FGrouse

Jamie MacDhòmhnall

Dè an òran a bhiodh iad a cluich fhad ‘s a bhiodh tu a dol dheth? Mas e ‘s gur e cleas-teine a bh’ annad?

An Eala Bhàn (le Mànran)

JAMIE

Dè an beathach spioradail agad?

Panda dearg are sgàth ‘s gu bheil iad dearg agus ‘s e Pandas a th’ annta

Dè am puirt neo òran Gàidhlig a tha gad mhìneachadh fhèin?

Amadan gòrach gòrach…

Nan canadh mi riut ‘dusgaidh thu sa mhadainn agus bi thu mìorbhaileach air ionnstramaid sam bith a thogras tu, nach eil thu a cluich mur tha’ dè bhiodh ann?

Tambourine

Christian Gamauf

Dè a b’ fheàrr leat? Làmhan mar chasan neo casan mar làmhan?

Làmhan mar casan! Iomadh cothrom a thaobh a bhith cluich na pìob!!

HandsasFeet

Cò a tha na ghaisgeach Gàidhlig nad bheachd-sa?

Paul McCallum

Mas e ‘s gur e cleas-teine a bh’ annad dè an dath a bhiodh annad?

A h-uile dath dhen a bhogha-frois!

Hamish MacLeoid

Dè am beathach spioradail agad?

Speach

A bheil ‘pick up lines’ sam bith agad? Dè am fear as fheàrr leat? A bheil iad air obrachadh dhut?

‘S mise Jamie MacDonald à Tioriodh….chan eil e air obrachadh fhàthast….

Anns an saoghal ceòl thradiseanta, cò nad bheachd-sa a tha teth?

Cathy Bhan

gaol at gael

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s