Leasanan bho na h-Èireannaich (a rèir Èireannach)

Bhon eòlas agam fhìn ann an Gàidhlig na h-Alba, tha e foilleasach dhomh gu bheil ceangail làidir ann eadar Gàidhlig agus Gàidhlig na h-Èirinn. ‘S e cànain Ceilteach a th’ anns an dà aca, agus tha na structaran agus fuaimean gu math coltach. Ach, ged a tha tè dhiubh (Gaelige) air a h-aithneachadh mar chànan oifigeil an EU, chan eil an tè eile, ged a tha coimhnearsnachd na Gàidhlig beòthail, cho làidir agus sùrdail ri coimhearsnachd na Gaelige. Tha seo a’ cur iongnadh orm, agus air sgàth sin, tha mi a’ dol a ghabhail a’ chothroim seo, mar Èireannach misneachail (aka bragail), agus a dh’fheuchainn airson beachd no dhà a thoirt dha na caraidean Albannach agam airson ‘s gum biodh an cànan aca air a bhrosnachadh nas fheàrr!

1. Gaelige agus an siostam fhoghlaim

Bha Gaelige an-còmhnaidh aig cridhe an siostam foghlaim, agus fhathast ‘s e cuspair riatanach aig ìre bun-sgoil is àrd-sgoil a th’ ann. ‘S e buannachd a tha seo gun teagamh, air sgàth ‘s gu bheil e a’ ciallachadh gu bheil co-dhiù beagan Gaelige aig a h-uile duine a thèid dhan sgoil. Chan eil an aon inbhe aig Gàidhlig, agus air sgàth sin, chan eil facal aig a’ mhòr chuid den dùthaich. Bha riaghaltas na h-Èirinn den bheachd gur ann tro sgoiltean an dòigh as fheàrr airson Gaelige a bhrosnachadh, ach tha mise den bheachd gu bheil beàrnan anns a’ phlana seo. Chanadh cuid gun robh iad a’ creidsinn gum biodh na sgoiltean a’ sgaoileadh a’ chanain leotha fhèin, gun taic sam bith, ach ma tha sibh airson beatha ùr a chur ann an cànan tha sibh feumach air gluasadan bhon taobh a-mach na sgoile. Nam biodh Gàidhlig riatanach ann an sgoiltean na h-Alba, tha feum aig a’ choimhearsnachd fhèin a bhith easgaidh, neo cha bhi an cànan làidir ann an diofar àiteachan a bharrachd air an seomar-teagaisg.

tvhiy

2. Iomairtean Gu Saor-Thoileach

Aon dòigh mhath airson gnìomhachdan a bhrosnachadh a-mach às an seomar-teagaisg ‘s e a bhith an sàs ann am buidhnean gu saor-thoileach. Ann an Èirinn, tha an t-uabhas de dhaoine ag obair gu saor-thoileach ann an rèidio Gaelige agus naidheachdas. Ann an 1989, chaidh Raidió na Life a stèidheachadh ann an Baile Ath-Cliath, agus tha e  air  ceumannan mòra a dhèanamh bhon àm sin. Chan e a-mhàin sin, ach a-nis tha stèisean-rèidio Hit againn, Raidió Rírá, a tha a’ craoladh a’ chiùil as ùire tro mheadhan na Gaelige. Anns an fharsaingeachd, tha Gaelige gu math cool ann an Èirinn! An-dràsta, tha Comedy Stand-Up tro mheadhan na Gaelige air tighinn dhan tùis-gnothaich, agus bhiodh sin rud air am biodh na h-Albannaich comasach – tha sibh cha mhòr cho èibhinn sa tha sinne!

Tha iomairtean air an stèidheachadh le daoine òga airson làrach-lìn na meadhanan sòisealta eadar-theangachadh gu Gaelige, agus a-nis ‘s urrainn dhut Facebook, Twitter, agus Google fhaighinn ann an Gaelige. Air sgàth ‘s obair mar seo, tha Gaelige na roghainn-chanain airson innealachdan Samsung. A’ bruidhinn air spòrs, chaidh buidhean GAA air a bheil Na Gaeil Óga (camanachd Èireannach agus ball-coise) air a chur air dòigh beagan bhliadhnaichean air ais, agus tha an ballrachd aca a’ trèanadh agus a’ cluich tro mheadhan na Gaelige. Tha rudeigin aig gach duine a thoirt dhan chànan, agus tha e cudromach a bhith a’ mothachail nach eil feum agad air maoineachadh fhaighinn bhon riaghaltas airson iomairt a chur air dòigh. Na bi an urra ris an riaghaltas, rach a-mach còmhla ri caraidean agus cruthaich rudeigin dhuibh fhèin.

tvi25

3. Obair an Riaghltais

Aig deireadh na 70an, thòisich iomairt na Gaelige, Conradh na Gaeilge gu h-àraid, iomairt airson còraichean canain. Chaidh Achd a’ Chanain a chur air bhog, airson na h-aon chòraichean a thoirt do dhaoine aig an robh Gaelige ’s bha aig daoine aig an robh Beurla. A-nis, tha cothrom againn a’ dèanamh gach gnothach a th’ againn leis an riaghaltas tro mheadhan na Gaelige. Ann an 2010, chur an riaghaltas am ‘plan fad fichead bliadhna) air bhog, a bhios a’ dol eadar 2010 agus 2030. ‘S e amas a’ phlana a bhith a’ cur barrachd stuthan taic anns an Gaeltacht, agus a bhith a’ toirt misneachd do theaghlaichean a bhith beò tro mheadhan na Gaelige. B’ e deagh-bheachd a bh’ anns a’ phlana, ach mar a thuirt mi roimhe, tha barrachd obair na lùib airson a dhèanamh gu soirbheachail. Ged nach bu chòir dhuibh a’ toirt earbsa anns riaghaltas a-mhàin, tha e cudromach gu bheil iad a’ tuigsinn carson a tha e cudromach a bhith a’ dìon chanain. Tha e a rèir na coimhearsnachd fhèin a bhith a’ dol an astar nas fhaide.

12039532_1167935959888319_200631209091401257_n

4. Bithibh Ana-Bhiorach

Airson ur cànan a bhrosnachadh, feumaidh sibh a bhith ana-bhiorach air a shon. Na leig seachad an iomairt gus a tha sibh air buidhinn?? na bha sibh ag iarraidh. Ann an 2014, chaidh ‘La Mor na Gaeilge’ a chumail ann an Baile Ath-Chliath, agus thàinig barrachd na 10,000 duine airson fianais a thogail taobh a-muigh togalaichean riaghaltais, a’ strì airson còraichean chànain. A bharrachd air sin, ‘s e craic gu leòr a th’ ann a bhith a’ marsadh le do charaichean, a’ mallachd nan ùghdarrasan poblach ann an Gaelige!

tvihe

5. Iomairtean nan Oilthighean

Tha mi cinnteach gu bheil e co-ionnan ann an Alba, ach ann an Èirinn, tha na h-Oilthighean fìor riatanach airson Gaelige a bhrosnachadh. Tha UCD Comann na Gaelige, anns a bheil mise nam bhall, am-measg nam buidhnean as motha air a’ champus, le barrachd na 2,000 ball. Tha e fìor chudromach gu bheil àire a’ chanain àrd agus gnìomhail, airson ‘s gum biodh i air a gabhail ris mar cànan beòthail, ùr-nòsach. ‘S urrainn do dh’oileanaich am pàirt seo a thoirt dhan iomairt. Bu chòir am beachd againn a bhith: ‘Rud sam bith is urrainn dhuinn dhèanamh anns a’ Bheurla, ‘s urrainn dhuinn a dhèanamh nas fheàrr ann an Gaelige.’

Am bliadhna sa, mar eisimpleir, tha UCD a’ gabhail pàirt ann an Gaelbreak, (mar ‘Jailbreak’, ach ann an Èirinn). ‘S e dòigh sgoinneil a th’ ann airson àire a’ chanain àrdachadh, air sgàth ‘s gu bheil feum agaibh a’ siubhail bho Bhaile Ath-Cliath chun a’ Ghaeltacht gun airgead no Beurla! Smaoinich air an turas bho Ghlaschu dhan Eilean Sgitheanach a dhèanamh mar sin! Aon phuing sònraichte eile mu dheidhinn nan oilthighean… tha leine-T gu tùr feumail, ach tha ar caraidean aig Taigh na Gàidhlig air sin a dhèanamh mar tha!

10413357_851447178213680_8594377467632385656_n

12032072_1167936489888266_6225947232049779664_n

6. Misneachd Cànain

‘S e fear de na duilgheadasan as duilighe airson na h-Èireannaich a bhith a’ toirt misneachd do feadhainn aig nach eil misneachd. Tha tòrr dhaoine ann an Èirinn a tha a’ fuireach ann an àiteigin gun an t-uabhas de luchd-labhairt na Gaelige, rud a tha ri fhaicinn ann an Alba cuideachd, tha mi cinnteach. Ach ciamar a tha sinn a’ toirt cothroman do dhaoine mar seo an cuid Gaelige aca a chleachdadh? Tha e cumanta do dhaoine, a tha ag ionnsachadh Gaelige no aig a bheil ùidh innte, a bhith a’ faireachdainn mar nach eil a’ coimhearsnachd Gaelige gan iarraidh, oir tha iad a’ smaoineachadh nach eil àite ann airson daoine aig nach eil Gaelige gu leòr. Tha seo a’ toirt droch bhuaidh air an togradh aca a bhith ga h-ionnsachadh, agus a’ toirt orra an cànan a’ leigeil seachad. Tha mise a’ smaoineachadh gu bheil e riantanach dhuinn uile, an dà-chuid coimhearsnachad na Gàidhlig agus na Gaelige, a bhith cinnteach nach eil uaibhreas chananachas a’ gabhail grèim air ar cànan, ach gu bheil i fosgailte dhan a h-uile duine. Cha urrainn dhuinn a bhith a’ call daoine aig a bheil gaol air ar cànan ach nach eil comas bruidhinn fhathast. Feumaidh sinn misneachd a thoirt dhaibh!

12043223_1167932669888648_3735284162823324130_n

Ceachtanna gur féidir a fhoghlaim ó na hÉireannaigh

(Dar le hÉireannach amháin!)

Ón taithí ata agamsa ar Ghàidhlig na hAlban, is léir go bhfuil gaol láidir le brath idir í féin agus an Ghaeilge atá againne in Éirinn. Teangacha Ceilteacha is ea an dá cheann, a bhfuil a struchtúir agus a gcuid foghraíochta an-chosúil. Ach tugtar aitheantas oifigiúil an Aontais Eorpaigh do cheann amháin acu, an Ghaeilge, rud nach bhfuil ag an Ghàidhlig, in ainneoin go bhfuil comhphobal na teanga sin chomh paiseanta agus chomh gníomhach céanna is atá lucht na Gaeilge. Cuireann sé ionadh ormsa, agus glacfaidh mise an deis seo, mar Éireannach teanntásach, comhairle a chur ar lucht na Gàidhlig, chun go gcuirfí a dteanga chun cinn ar bhealach níos éifeachtaí!

  1. An Ghaeilge agus an córas oideachais

Bhí an Ghaeilge i gcónaí mar chuid lárnach de chóras oideachais na hÉireann, agus í mar ábhar éigeantach ag leibhéal bunscoile agus meánscoile. Is cinnte gur buntáiste é seo mar go bhfuil blúire éigin don teanga ag gach éinne. Os rud é nach bhfuil an teanga ach mar ábhar roghnach in Albain, is cinnte nach mbeadh oiread is focal ag an gcuid is mó den bpobal. Chreid rialtas na hÉireann gurb í an tslí ab fhearr leis an teanga a chur chun cinn ná tríd na scoileanna, ach tá laigí ag baint leis an bplean seo dar liomsa. D’fhéadfaí a rá gur cheap an rialtas go ndéanfadh an córas oideachais an teanga a chur chun cinn leis féin, gan aon chabhair ón taobh amuigh, ach chun go spreagfaí an teanga bíonn gluaiseachtaí seachtracha ag teastáil freisin. Má dhéantar ábhar éigeantach den Ghàidhlig in Albain, ní mór don phobal a chinntiú go mbíonn siad gníomhach ar an taobh amuigh ionas nach sa seomra ranga amháin a labhraítear an teanga.

tvhiy

2. An Ghluaiseacht Dheonach

Mar a luaigh mé thuas, caithfear a bheith gníomhach taobh amuigh den seomra ranga freisin. In Éirinn, tá an t-uafás daoine ag obair go deonach ar son na teanga. Bunaíodh Stáisiún Raidió deonach i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1989 darb ainm Raidió na Life, agus tá sé tar éis dul ó neart go neart ó shin. Ní hamháin sin, ach tá stáisiúin ceoil bunaithe anois darb ainm Raidió Rírá, a chuireann na ‘hits’ is déanaí amach trí mheán na Gaeilge. Ar an iomlán, tá an Ghaeilge éirithe ‘cool’ in Éirinn! Tá an fhuirseoireacht trí Ghaeilge tagtha chun cinn go mór le déanaí, agus is cinnte go bhféadfadh na hAlbannaigh dul in iomaíocht linne ó thaobh cúrsaí grinn de! Tá sibhse beagnach chomh greannmhar linne! Tá feachtais curtha i gcrích ag daoine óga leis na meáin shóisialta a aistriú go Gaeilge, agus anois tá teacht ar leaganacha Gaeilge de Facebook, Twitter agus Google. Maidir le cúrsaí spóirt, tá club iomána agus peile bunaithe, Na Gaeil Óga, a théann chun páirce trí Ghaeilge. An príomhrud, a déarfainnse, ná a bheith gníomhach go deonach agus gan a bheith ag brath go hiomlán ar an Stát. Éiríonn le daoine aonaracha an-chuid a bhaint amach ach a bheith spreagtha chuige.

tvi25

3. Obair an Rialtais

I ndeireadh na 70idí, chuir gluaiseacht na Gaeilge, go háirithe Conradh na Gaeilge, tús le feachtas ag lorg cearta teanga don Ghaeilge. Tugadh an tAcht Teanga isteach, a chinntigh go raibh cearta na gcainteoirí Gaeilge ar chomhchéim leis na cainteoirí Béarla. Anois, is féidir do chuid gnó ar fad a dhéanamh leis an Stát trí Ghaeilge. In 2010, bheartaigh an rialtas Plean 20 Bliain na Gaeilge a bhunú, a mhairfeadh ó 2010-2030. An aidhm a bhí ag an bplean ná tacaíocht a chur ar fáil don Ghaeltacht, chomh maith le líon na dteaghlach a labhair an Ghaeilge ar bhonn laethúil a mhéadú. Plean idéalach is ea é, ach chun go n-oibreodh sé tá obair bhreise ag teastáil. In aineoinn nach féidir brath orthu siúd amháin, tá sé ríthábhachtach go dtuigfeadh an rialtas a bhfuil le déanamh ar son na teanga. Nuair a bhíonn na pleananna socraithe, tugann an pobal céim ar aghaidh arís é.

12039532_1167935959888319_200631209091401257_n

4. Bí Fíochmhar!

Chun go gcuirfí do theanga chun cinn, caithfear a bheith fíochmhar ar son na cúise, gan éirí as go dtí go bhfuil an méid a bhí uait faighte! Léirigh ‘Lá Mór na Gaeilge’ i mBaile Átha Cliath in 2014 go bhfuil beocht i measc an aosa óig. Tháinig breis is 10,000 duine amach ag léirsiú ar shráideanna na príomhchathrach ar son ceart teanga. Molaim do lucht na Gàidhlig an rud céanna a dhéanamh. Bíonn an-chraic ann agus sibh ag screadaíl ar na polaiteoirí as Gaeilge! Ná géill dóibh, bí fíochmhar ar son na teanga!

tvihe

5. An Ghluaiseacht sna hOllscoileanna

Táim cinnte go bhfuil sé mar an gcéanna in Albain, ach tá ról lárnach ag na hollscoileanna i gcur chun cinn na teanga in Éirinn. Tá an Cumann Gaelach in UCD, áit a bhfuil mise ar an ollscoil, mar cheann de na cumainn is mó san  ollscoil, le breis is 2,000 ball. Tá sé tábhachtach go mbeadh íomhá fhuinniúil ag an teanga chomh maith, chun go nglacfaí léi mar theanga nua-aimseartha. Is iad na mic léinn a thugann an íomhá seo don Ghaeilge, leis na himeachtaí éagsúla a eagraítear. An dearcadh a chaithfidh a bheith agaibh ná ‘aon rud a dhéantar as Béarla, is féidir é a dhéanamh trí Ghaeilge’. I mbliana, beimid ag glacadh páirte i gcomórtas Gaelbreak (Jailbreak trí Ghaeilge), mar shampla. D’fhéadfaí a leithéid a dhéanamh in Albain chomh maith, táim cinnte: Turas ó Ghlaschú go dtí an tOileán Sgitheanach, gan airgead agus gan Béarla! Pointe tábhachtach freisin, is fiú go mór na t-léinte, meallann siad na sluaite!

10413357_851447178213680_8594377467632385656_n

12032072_1167936489888266_6225947232049779664_n

6. Fáilte theangeolaíoch

Tá dúshláin mhóra roimh an nGaeilge mar sin féin. Is iomaí duine a bhfuil Gaeilge acu i gceantar ar leith nach bhfuil an Ghaeilge go láidir ann, agus táim cinnte go bhfuil a leithéid le feiceáil in Albain. Ach conas a chuirtear deiseanna ar fáil do dhaoine a dteanga dhúchais a labhairt? Do dhaoine áirithe atá ag foghlaim nó a bhfuil spéis ar leith acu sa teanga, ach nach bhfuil an deis acu í a labhairt, is minic a bhraitheann siad imeallaithe ó phobal na Gaeilge. Conas a bhfáiltítear roimh na daoine seo, ionas go bhfeicfidh siad gur le gach éinne an teanga, seachas leo siúd atá líofa amháin? Más féidir moladh a thabhairt do mhuintir na Gàidhlig, déarfainn leo a chinntiú nach dtagann aon rian den mhóiréis theangeolaíoch isteach, mar cailltear daoine lácha dá bharr, daoine a bhfuil paisean acu don teanga ach a bhfuil muinín bhreise uathu le hí a labhairt. Bígí fáilteach do gach éinne!

12043223_1167932669888648_3735284162823324130_n

Lessons to be learned from the Irish

(According to an Irishman)

From my own experience of Gaidhlig, it’s clear to me that a strong relationship exists between it and our own Irish language in Ireland. Both are Celtic languages, with distinctly similar structures and pronunciation. However, while one (Irish) is recognised as an official language of the European Union, the other is not, despite the vibrancy of the Gaidhlig community, which is as passionate and as active as its Irish counterparts. This surprises me, therefore I’m going to take this opportunity, as a confident (aka cocky) Irishman, and attempt to give my Scottish friends a few tips so that their language can be promoted more effectively!

  1. Irish and the education system

The Irish language was always central to the education system, and is still a compulsory subject at primary and secondary level. This is most definitely an advantage, as it means that everyone who attends school will speak a reasonable amount of the language. As Gaidhlig does not have the same status, it could be the case that most of the population doesn’t speak a word. The Irish government believed that the most effective way to promote the language was through the schools, but I strongly believe that there are flaws in this plan. One could say that it was thought that the schools would spread the language by themselves, without any help from the outside, but in order to put life in a language you need external movements as well. If Gaidhlig is made compulsory in Scottish schools, the community must ensure that they are active on the outside, so that the language conquers other areas as opposed to being confined to the classroom.

tvhiy

2. The Voluntary Movement

One sure way to promote activity outside the classroom is to get involved in different campaigns as a volunteer. In Ireland, there are a huge amount of people working voluntarily in Irish language Radio and journalism. In 1989, a voluntary Irish radio station Raidió na Life, was founded in Dublin, and is making great strides ever since. Not only that, but we know have our own Hit music station, Raidió Rírá, which broadcasts the latest music through Irish. On the whole, Irish has become seriously cool in Ireland! Lately, Comedy Stand-Up through Irish has burst on the scene, and that’s something the Scots could pull off, seeing as you’re almost as funny as us! Campaigns have been set up by young people to translate social media sites to Irish, and now Facebook, Twitter and Google all exist in Irish. Because of work such as this Samsung devices now possess Irish as a language option. Speaking of sport, a GAA club called Na Gaeil Óga (Hurling and Football) was set up a number of years ago, and its members train and play all through Irish. In short, any one person has something to offer to the language, and it’s important to realise that you don’t need the state to fund a certain campaign. Don’t depend on the government, go out with a group of friends and build something for yourselves.

tvi25

3. The Work of the Government

Towards the end of the 70s, the Irish language movement, Conradh na Gaeilge in particular, began a campaign looking for language rights. The Language Act was then introduced, which gave Irish speakers the same right as English speakers. Now, we have the right to carry out all business with the State through Irish. In 2010, the government put its ’20 year plan’ in place, which spans out from 2010 to 2030. The purpose of the plan was to put more supportive resources in place for Gaeltacht areas, as well as to encourage more families to live their daily lives through Irish. The plan has good intentions, but as I said before, more in-depth work is needed to successfully carry it out. Although you shouldn’t depend on the government alone, it’s important that they understand the importance of language preservation, as they are the ones that lay the long-term plans in place. It is up to the community to take those plans one step further.

12039532_1167935959888319_200631209091401257_n

4. Be Fierce! 

In order to promote your language, you must be ferocious for the cause. Never give up until you have achieved what you set out for. In 2014, ‘Lá Mór na Gaeilge’ was held in Dublin, and over 10,000 people showed up to demonstrate outside government buildings, looking for language rights. Any form of public demonstration goes a long way. Not only that, but it’s great craic marching around with your mates cursing those in charge through Irish!

tvihe

5. The Movement in the Universities

I’m sure it’s the same in Scotland, but the Universities play a hugely important role in the promotion of the language in Ireland. The UCD Irish Language Society, of which I am a member, is one of the biggest on campus, with over 2,000 members. It’s very important that the language gains an energetic image, so that it is accepted as a vibrant, modern language. The students bring this element to the campaign. ‘Anything that can be done in English, can be done better through Irish’ is the attitude one must have. This year, for example, UCD are taking part in Gaelbreak, the Irish equivalent of ‘Jailbreak’. It’s a great way to spread awareness of the language, as you have to travel from Dublin to the Gaeltacht without money or English! Imagine the trip from Glasgow to the Isle of Skye! One more crucial point regarding the Universities… T-shirts are absolutely essential, but our friends at Taigh na Gaidhlig have that element cracked already!

10413357_851447178213680_8594377467632385656_n

12032072_1167936489888266_6225947232049779664_n

6. Linguistic Welcome

One of the greatest challenges facing Irish is how to welcome those who struggle with confidence. There are many people in Ireland who live in an area without a strong Irish speaking population, something which I’m sure can be seen in Scotland as well. But how do we provide these people with an opportunity to use the language? It is common for people who are learning Irish or who have an intrest in the language to feel excluded from the community, as they believe that there is room only for those who are fully fluent. This may often deter people causing them to lose heart, and give up the language. I believe that it is vital for all of us, both the Gaidhlig community and our own, to ensure that a sense of linguistic snobbery never creeps into our language, but that it remains open to everyone. We can’t risk losing those who feel a love for their language despite their inability to speak it yet. They must be encouraged!

12043223_1167932669888648_3735284162823324130_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s